باورهای نادرست در مورد عسل

آیا عسل شکرک زده تقلبی است؟ تبلور یا شکرک زدن عسل (GRANULATION) از واکنش های عسل طبیعی به دمای محیط است و عسل خالص در صورتی که حرارت ندیده باشد و انزیم دیاستاز داخل آن هنوز فعال باشد در دمای سرد و یخچال باید شکرک بزند!!! در واقع عسل یک مادۀ قندی فوق اشباع است و یکی از آنزیم های مهم عسل، آنزیمی است به نام «دیاستاز» که در صورت مهیا بودن شرایط (قرار گرفتن عسل .